Hallitus & Säännöt

HALLITUKSEN JÄSENET 2019

Anneli Milén Puheenjohtaja

Hanna Kortejärvi Varapuheenjohtaja

Peter Zimmermann

Erkki Antila

Tarja Heikkinen jäsenasioista vastaava

VARAJÄSENET

Pauliina Aarva

Marena Tiaskorpi-Mattila Tiedottaja (marenatiaskorpimattila@gmail.com)

Marja Törnävä

Merja Riska

Lasse Nybergh Rahastonhoitaja

Eeva-Liisa Pesonen

 

Yhdistävä Lääketiede ry on uusi aloittava yhdistys ja säännöt/toiminta ovat muokkautumassa!

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yhdistävä lääketiede ry – Integrativ Medicin rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Englanninkielinen nimi on Finnish Society for Integrative Medicine

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistävän lääketieteen periaatteiden mukaisesti kehittää potilaskeskeistä ja yhteisöllistä, ammatilliset rajat ylittävää parannustoimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa, lisätä kokemuksellisten, tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien (kuten taidetta soveltavat ja muut kehomieli-menetelmät) käyttöä sekä sairauksien ja oireiden lievittämiseen että hyvinvoinnin edistämiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotusta, koulutusta ja tutkimus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 4-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä, sähköisten viestintävälineiden kautta.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset