Toimintasuunnitelma 2019 missio ja strategiat

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Vuoden 2019 toiminnasta suurin osa toteutuu tiimeinä, jotka vievät eteenpäin käytännön hankkeita.

TERVETULOA jäsen tai ei-jäsen yhteiseen työhön, käytä jotain taidoistasi ja aikaa sen verran kuin tahdot, työryhmätyöskentely on vapaaehtoista ja se on osa tavasta toimia (ei pakollista).

Ota yhteyttä puheenjohtajaan tahtoessasi tiimiin mukaan! anneli.milen@gmail.com

  • Tutkimustieto- ja käypä hoito-tiimi: kerää CAM-hoidoista kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä katsauksia ja tutkimusartikkeleita ja työstää hoidon näytöstä kuvaukset asiantuntijoille ja suurelle yleisölle sekä selvittää, mitä CAM-hoitoja on sisällytetty valituissa muissa maissa ja Suomessa virallisiin hoitosuosituksiin.
  • Lainsäädäntö-tiimi: selvittää valittujen muiden maiden CAM-hoitojen lainsäädäntöä ja laatimisprosesseja. Välittää tietoa. Vaikuttaa lainsäädäntöön missionsa mukaisesti.
  • Viestintä – ja vaikuttamis-tiimi: ideoi yhdistykselle monikanavaista viestintää ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja johtaa myös tiimien viestintää.
  • Jäsen-tiimi: Tänä vuonna ryhdymme aktiiviseen jäsenhankintaan. Jäsenhankinta ja asiatilaisuudet eri puolilla maata voidaan yhdistää.
  • Kansalaisjäsen-tiimi: suunnittelee miten kansalaiset saadaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys aloittaa lääkkeettömiä ja kokemuksellisia hoitoja koskevan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimusnäytön systemaattisen keräämisen. Tätä varten valitsemme aluksi 3-5 hoitomuotoa, joiden tutkimusnäytöstä laadimme lyhyet yleiskieliset katsaukset. Levitämme nämä terveysalan ammattihenkilöstölle ja suurelle yleisölle. Luomme katsaukselle mallin, laadimme suunnitelman ja haemme katsauksien laatimiseen rahoitusta mm. STEA:lta. Hankkeelle nimetään vetäjä ja tiimi.

Aloitamme kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen luomisen sekä tietojen vaihtamisen verkostoissa. Aloitetaan Ruotsista.

Osallistumme sosiaali -ja terveysministeriön marraskuussa 2018 käynnistämään täydentäviä hoitoja koskevan lainsäädännön kehittämiseen.

Laajennamme ja monipuolistamme verkkosivustoa.

Järjestämme yleisötilaisuuksia eri puolilla Suomea (Helsinki, Oulu…) tiedottamista ja myös jäsenhankintaa varten. Yhdistys tiedottaa valituista kirjoista,  mm. yhdistyksen jäsenten toimittamasta kirjasta (Aarva, Kortejärvi, Sarvela: Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhuoltoon). Myyntivoitot kirjasta ohjataan Yhdistävä lääketiede ry:lle. Kirja valaisee yhdistävän lääketieteen tarvetta muuttuvassa yhteiskunnassa ja kuvaa käytännöllisiä keinoja yhdistää lääkkeettömiä ja kokemuksellisia hoitoja terveydenhoitoon.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alaa sivuaviin tilaisuuksiin ja kongresseihin:

Dr PH Tuller luento Helsingissä, Oodissa, auditorio Regina 5.2.2019 klo 13-15 Tiedettä vai roskatiedettä? Järjestäjä Suomen Lääketieteellinen CE/CFS-yhdistys.

http://www.deadlymedicines.dk/

Deadly Medicine and Organized Crime. Symposium, and opening of the Institute for Scientific Freedom, 9 March 2019. Scientific freedom is under constant pressure. We will therefore open an Institute for Scientific Freedom on 9 March in Copenhagen in connection with an international scientific meeting, with experienced speakers from USA, Europe and Australia.

12th European Congress for Integrative Medicine ”The Future of Comprehensive Patient Care” Barcelona, Cataluna, Spain, September 13-15, 2019.

The 2019 International Congress for Complementary & Integrative Medicine Research, May 7-10, 2019 Brisbane, Australia.

 

MISSIO

Yhdistävä lääketiede ry edistää avoimen ja arvostavan keskustelun ja yhteistyön avulla kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan ja tutkimusnäyttöön perustuvaa terveydenhoitoa. Kokonaisvaltainen hoito huomioi ihmisen biologisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen puolen.

VISIO

Yhdistys pyrkii siihen, että tulevaisuudessa: Yhdistävän lääketieteen mukainen ajattelu ohjaa laajasti toimintaa lääketieteessä ja terveydenhuollossa Suomessa.

TOIMINNAN STRATEGIOIKSI  ON VALITTU SEURAAVAT:

1.

Vahvistamme yhteiskunnallista keskustelua erilaisista hoitamisen viitekehyksistä eli parantamisen tieteellisistä paradigmoista, perehdymme olemassa oleviin eettisiin ja potilaslähtöisyyttä koskeviin ohjeisiin ja kannanottoihin, joiden pohjalta/joihin nojaten viritetään ja tuetaan arvostavaa vuorovaikutusta eri yhteiskunnallisten vaikuttajaryhmien kesken.

2.

Kokoamme kansainvälistä monitieteistä tutkimusta erilaisista hoidon ja terveyden edistämisen muodoista, jotka edistävät ihmisen omaa paranemisprosessia (salutogeneesiä), ja jaamme näistä hoidoista tietoa terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöstölle ja suurelle yleisölle.

3.

Edistämme ja kannustamme tutkimusta, joka laajentaa biolääketieteen ja translationaalisen* lääketieteen hoitomahdollisuuksia.

4.

Vaikutamme yhteiskunta – ja terveyspolitiikkaan, kuten lainsäädäntöön ja ohjaukseen.

5.

Vaikutamme sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin, hallintoon ja johtamiseen niin, että ihmisen kokonaisvaltainen hoito, hoiva, sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen voivat toteutua.

6.

Tuemme kaikkea sellaista toimintaa, joka vahvistaa sosiaali -ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön ulkoisia ja sisäisiä voimavaroja eli jaksamista.

Strategiamme yksityiskohtainen toteutus näkyy mm. vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja strategian toteutuminen arvoidaan mm. vuosikertomuksen avulla.

 

*Translationaalinen lääketiede ja terveystutkimus ovat monitieteisiä ja pyrkivät tutkimustiedon nopeaan hyödyntämiseen hoitomenetelmissä.

 

Mainokset